كد: 929
تاريخ: 11/10/1393بازديد: 7902

داستان هواپيمايي که مسافرش تنها يک جک و تاير بود!

آيا پس از توافق نامه ژنو تعهدات غربي ها در حوزه صنعت هواپيمايي محقق شده است؟

آيا تعهدات غربي ها در صنعت هواپيمايي پس از توافق نامه ژنو محقق شده است؟

فيلم زير که در بخش از برنامه تحريم ثريا پخش شد، به خوبي تعهدات طرف غربي را در مذاکرات هسته اي راستي آرمايي کرده است.

 

دريافت