كد: 914
تاريخ: 4/10/1393بازديد: 6114

باغ گياهي وليعصر چرا به برج تبديل شد؟

برجهاي در حال ساخت بر روي درختان باغ گياهي خيابان وليعصر يکي از پروژه هاي تجاري اين روزهاي تهران مي باشد. پروژه اي که موجب نارضايتي ساکنان محلي شده است.

برجهاي در حال ساخت بر روي درختان باغ گياهي خيابان وليعصر يکي از پروژه هاي تجاري اين روزهاي تهران مي باشد. پروژه اي که موجب نارضايتي ساکنان محلي شده است.

 

دريافت