كد: 903
تاريخ: 20/9/1393بازديد: 6389

خلاصه برنامه هاي نفت و پتروشيمي ثريا در سال 91

اين گزيده برنامه، در برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي ثريا به روي آنتن رفت.

دريافت گزيده برنامه