كد: 715
تاريخ: 15/2/1393بازديد: 4489

وعده هاي رئيس جمهور درباره شفافيت

وعده هاي پيش و پس از انتخابات رئيس جمهور درباره شفافيت که در برنامه اول شفافيت ثريا روي آنتن رفت.

دانلود با کيفيت متوسط

دانلود با کيفيت معمولي

دانلود با کيفيت خوب