كد: 670
تاريخ: 4/11/1392بازديد: 3242

فيلم: آمار، ارقام و جداول گروه پژوهش ثريا از عمق بي عدالتي در نظام سلامت

چهارشنبه شب در بخش ابتدايي برنامه ثريا آمار و ارقامي از عمق بي عدالتي در نظام سلامت ارائه شد که بازخواني اش جالب توجه است.

چهارشنبه شب در بخش ابتدايي برنامه ثريا آمار و ارقامي از عمق بي عدالتي در نظام سلامت ارائه شد که بازخواني اش جالب توجه است.

 

 

دانلود ويديو