متخصصان شوروي سابق، پنجاه سال پيش توانستند انفجار چاه گاز را به کمک بمب هسته اي صلح آميز مهار کنند.
تاريخ: 27/03/1394
متخصصان و توليدکنندگان تجهيزات مخابراتي کشور باور دارند مي توانند کليه نيازهاي کشور را تامين کنند. آن ها با شعار امنيت وارداتي نيست اعتقاد دارند نمي توان با زيرساخت هاي خارجي امنيت اطلاعاتي مردم و کشور را تامين کرد.
تاريخ: 20/03/1394
دوربين ثريا اين بار با پرسش از شبکه هاي اجتماعي به ميان مردم رفته است.
تاريخ: 20/03/1394
نقد عملکرد مسئولين مرتبط با امور ايثارگران و جانبازان و آنچه بر زندگي اين جانباز پناهنده گذشته است، از جمله مواردي است که در اين مستند، نمايش داده مي شود.
تاريخ: 13/03/1394
بازخواني انديشه هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در ارتباط با محرمان و مستضعفان جامعه، نکات تکان دهنده اي را در اين پلي بک گوشزد مي کند.
تاريخ: 13/03/1394
در اين گزارش وضعيت اسف بار مديريت بازار کشاورزي در جنوب کرمان شرح داده شده است. اين شرايط سالهاست در اين منطقه حکمفرماست و فرياد کشاورزي جيرفت پاسخي دريافت نکرده است.
تاريخ: 06/03/1394