نادر طالب زاده، تهيه کننده برنامه راز، با دعوت از متخصصان پزشکي موضوع طب سنتي را زير ذره بين برده است. در برنامه اين هفته ثريا گزيده اي از برنامه هاي راز با موضوع طب سنتي پخش شده است.
تاريخ: 04/06/1394
با حذف سهميه بنزين تاکسي ها، حالا ديگر تاکسي داران هيچ مزيتي نسبت به مسافرکش هاي شخصي ندارند. اين در حالي است که نظارت هاي دولتي نيز بر تاکسي داران اعمال مي شود.
تاريخ: 30/05/1394
طبق تصميم جديد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور، بنزين تک نرخي شده است و سهميه هاي باقي مانده در کارت هاي سوخت نيز تا پايان شهريور ماه قابل استفاده خواهند بود. دوربين ثريا اين بار با گشتي در شهر تهران، نظر مردم را در مورد اين اقدام دولت جويا شده است.
تاريخ: 30/05/1394
مشکلات اقتصادي، تغيير باورهاي فرهنگي يا سياست هاي نادرست حکومتي؟ در اين گزارش مردم با حضور در مقابل دوربين ثريا از عوامل کاهش تعداد فزرندان سخن مي گويند.
تاريخ: 24/05/1394
دوربين ثريا در اين گزارش بر تبلغات شهري برندها متمرکز شده است تا بررسي کند چند درصد تبليغات شهري در اختيار برندهاي داخلي است و چند درصد اين تبلغات کالاهاي وارداتي خارجي را معرفي مي کنند.
تاريخ: 15/05/1394
متخصصان شوروي سابق، پنجاه سال پيش توانستند انفجار چاه گاز را به کمک بمب هسته اي صلح آميز مهار کنند.
تاريخ: 27/03/1394