كد: 371
تاريخ: 5/10/1391بازديد: 8327

گزارش؛ ليونل مسي يا افتخارات کشورمان؛ کداميک را مي شناسيد؟

در برنامه اين هفته ثريا به مدرسه رفتيم. جايي که از نوجوانان کشورمان مي پرسيم صاحب اين عکس کيست؟ آيا افتخارات کشورمان را مي شناسيم؟

در برنامه اين هفته ثريا پخش شد

گزارش؛ ليونل مسي يا افتخارات کشورمان؛ کداميک را مي شناسيد؟

در برنامه اين هفته ثريا به مدرسه رفتيم. جايي که از نوجوانان کشورمان مي پرسيم صاحب اين عکس کيست؟ آيا افتخارات کشورمان را مي شناسيم؟

براي دانلود اين مستند اينجا کليک کنيد ...