كد: 112
تاريخ: 5/2/1391بازديد: 8211

گزارش، فناوري جديد توليد بذر سيب زميني

در اين گزارش به يکي از دستاوردهاي کشاورزي کشور پرداخته شده است. يکي از مشکلات کشاورزان براي توليد سيب زميني، داشتن بذر مناسب براي اين محصول است. اين بذرها يا از طريق واردات و يا از طريق روش هاي سنتي در اختيار کشاورز قرار مي گرفته است.در روشهاس سنتي کشاورزان بايد براي کاشت اين محصول بايد قده هاي سيب زميني را در خاک مي کردند تا گياه رشد کند. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...

در برنامه کشاورزي ثريا مطرح شد؛

گزارش، فناوري جديد توليد بذر سيب زميني

در اين گزارش به يکي از دستاوردهاي کشاورزي کشور پرداخته شده است. يکي از مشکلات کشاورزان براي توليد سيب زميني، داشتن بذر مناسب براي اين محصول است. اين بذرها يا از طريق واردات و يا از طريق روش هاي سنتي در اختيار کشاورز قرار مي گرفته است. در روشهاس سنتي کشاورزان بايد براي کاشت اين محصول بايد قده هاي سيب زميني را در خاک مي کردند تا گياه رشد کند. اما با اين فناوري کشاورز بذرهايي از نسل اول و با کيفيتي بسيار بالاتر در اختيار خواهد داشت.

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...