نظرسنجی

در برنامه ثريا با موضوع آسيب شناسي صنعت خودرو مشخص شد.
تاريخ: 14/12/1393
در برنامه ثريا با موضوع آسيب شناسي عملکرد نظام بانکي مشخص شد.
تاريخ: 28/11/1393
در برنامه ثريا با موضوع صدور اسلام ناب مشخص شد.
تاريخ: 11/11/1393
در برنامه ثريا با موضوع بررسي مشکلات شرکت هاي دانش بنيان مشخص شد.
تاريخ: 02/11/1393