كد: 61
تاريخ: 19/1/1391بازديد: 8109

همسر شهيد احمدي روشن : ايشان در دوره مسئوليتشان بيش از 500000 کيلومتر سفر داشته اند.

در اين فيلم که قسمت دوم صحبتهاي همسران شهيد است ايشان درباره فعاليتهاي همسرانشان و سختيهايي که در اين راه متحمل مي شدند توضيحاتي مي دهند. در اين فيلم مجري از آرميتا رضايي نژاد مي پرسد چه آرزويي داري؟ براي ديدن اين گفتگو و پاسخ آرميتا اين صفحه را ببينيد ....

همسر شهيد احمدي روشن : ايشان در دوره مسئوليتشان

بيش از 500000 کيلومتر سفر داشته اند.

در اين فيلم که قسمت دوم صحبتهاي همسران شهداي هسته اي در برنامه ثريا است. ايشان درباره فعاليتهاي همسرانشان و سختيهايي که در اين راه متحمل مي شدند توضيحاتي مي دهند. در اين فيلم مجري از آرميتا رضايي نژاد مي پرسد چه آرزويي داري؟ براي ديدن گفتگو و پاسخ آرميتا اين صفحه را ببينيد ....

براي دانلود اين فيلم اينجا کليک کنيد ....