كد: 932
تاريخ: 14/10/1393بازديد: 8111

فايل هاي ارائه شده در برنامه تحريم ثريا

ساختمان تحريم ها، محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره و سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک» در برنامه تحريم توسط ميهمانان ثريا ارائه شد. با توجه به درخواست هاي بينندگان، فايل هاي ارائه شده در برنامه جهت استفاده کاربران ارائه شده است.

ساختمان تحريم ها، محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره و سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک» در برنامه تحريم توسط ميهمانان ثريا ارائه شد. با توجه به درخواست هاي بينندگان، فايل هاي ارائه شده در برنامه جهت استفاده کاربران ارائه شده است.

کاربران محترم مي توانند براي دريافت فايل ها از لينک هاي زير استفاده کنند.

 

ساختار و ابعاد تحريم ها

(توضيح : فايل فشرده را باز کرده و فايل exe را اجرا نمائيد.)

 

 

محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره

 

 

 

سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک»