اخبار

در برنامه اين هفته ثريا به يکي از مسائلي که مردم با آن روبرو هستند مي پردازيم. شما بيننده عزيز مي توانيد تا پنجشنبه 90/12/25، قبل از زمان پخش برنامه، نظرات و انتقادات خود را درباره آسفالت خيابانها ارسال کنيد تا در برنامه از آنها استفاده کنيم.
تاريخ: 23/12/1390
در هفته هاي آينده در برنامه ثريا برنامه هايي با موضوعاتي كه در تيزر مي بينيد، خواهيد ديد. اين برنامه ها با موضوعات علمي و فناوري كه با زندگي روزمره مردم سروكار دارد ساخته شده اند.
تاريخ: 21/12/1390
در هفته هاي آينده در برنامه ثريا برنامه هايي با موضوعاتي كه در تيزر مي بينيد، خواهيد ديد. اين برنامه ها با موضوعات علمي و فناوري كه با زندگي روزمره مردم سروكار دارد ساخته شده اند.
تاريخ: 21/12/1390
كشور ايران توانست با پرتاب ماهواره اميد به فضا در سال 2009 نام خود را به ليست كشورهاي داراي فناوري ساخت ماهواره و نيز كشورهاي داراي فناوري پرتاب ماهواره به فضا اضافه كند. در ادامه نام كشورهاي مختلف جهان كه داراي اين فناوري هستند ذكر شده است.
تاريخ: 21/12/1390
نيوساينتيست در پي موفقيت ايران در پرتاب و قرارگيري ماهواره رصد 1 در مدار زمين، عملکرد فضايي ايران را در گزارشي مورد تحليل و بررسي قرار داده و از پرتاب رصد به عنوان قدمي رو به جلو در برنامه فضايي ايران نام برده است.
تاريخ: 21/12/1390