كد: 2624
تاريخ: 5/2/1397بازديد: 2823

خودروسازي ايران در پسابرجام به کجا مي رود؟

ثريا امشب به آسيب شناسي صنعت خودرو مي پردازد، فرمان خودروسازي ايران در دست کيست؟ همراه با ارائه آخرين دستاوردهاي پروژه پلتفرم ملي دانشگاه علم و صنعت