فیلم برنامه

ثريا در اين برنامه به معضلات نظام کشاورزي کشور پرداخت.
تاريخ: 06/02/1391
ثريا در اين برنامه پيرو برنامه هفته گذشته به بررسي وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور پرداخت.
تاريخ: 30/01/1391
در اين برنامه به بررسي وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور پرداختيم. مهمان برنامه مدير کل اداره تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت بود که به سوالاتي درباره چرايي واردات زياد تجهيزات پزشکي به کشور و عدم حمايت از توليدکنندگان داخلي پاسخ دادند. در اين برنامه چندين مستند و يک انيميشن زيبا نيز پخش شد.
تاريخ: 22/01/1391
در برنامه چهارم « ثريا » مهمانان ويژه اي حضور داشتند. دکتر فريدون عباسي رئيس محترم سازمان انرژي اتمي، همسر شهيد احمدي روشن و همسر شهيد رضايي نژاد به همراه دخترشان آرميتا مهمان برنامه بودند. اين برنامه در 17 اسفند ماه 91 به روي آنتن رفته است.
تاريخ: 19/01/1391
در اين برنامه با حضور مهماناني از وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران به بررسي وضعيت آسفالت در سطح جاده ها و خيابانهاي كشورمان پرداخته شد.
تاريخ: 27/12/1390