كد: 2697
تاريخ: 27/2/1398بازديد: 5009

مستند بازار تزارها

قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي بازار روسيه براي ايران مي پردازد

مستند بازار تزارها؛ قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي  بازار روسيه  براي ايران مي پردازد

 

از اينجا دانلود کنيد