كد: 2694
تاريخ: 27/2/1398بازديد: 1766

مستند در مسير کازان

قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت ثريا از ويژگي هاي نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران

 در مسير کازان؛ قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت  ثريا از ويژگي هاي  نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران

از اينجا دانلود کنيد