آرشیو برنامه ها

در برنامه اول ثريا به مسائل حوزه فضايي پرداختيم. مهمانان اين برنامه جناب آقاي مهندس فرحي رئيس سازمان هوافضا و جناب آقاي دكتر فاضلي سرپرست سازمان فضايي بودند.