آرشیو برنامه ها

در اين برنامه به بررسي وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور پرداختيم. مهمان برنامه مدير کل اداره تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت بود که به سوالاتي درباره چرايي واردات زياد تجهيزات پزشکي به کشور و عدم حمايت از توليدکنندگان داخلي پاسخ دادند. در اين برنامه چندين مستند و يک انيميشن زيبا نيز پخش شد.
در برنامه اول ثريا به مسائل حوزه فضايي پرداختيم. مهمانان اين برنامه جناب آقاي مهندس فرحي رئيس سازمان هوافضا و جناب آقاي دكتر فاضلي سرپرست سازمان فضايي بودند.