آرشیو برنامه ها

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "تسهيل ازدواج جوانان" چهارشنبه شب 28 آذر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "جنبش دانشجويي" چهارشنبه شب 14 آذر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "توافق نامه اقليمي پاريس" چهارشنبه شب 7 آذر ماه 1397به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "اقتدار موشکي" چهارشنبه شب 30 آبان ماه ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "افول قدرت سخت و نرم آمريکا" چهارشنبه شب 23 آبان ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت