كد: 4784
تاريخ: 22/9/1400بازديد: 2153

فايل ارايه شده در برنامه ثريا پيرامون اولين گزارش از سامانه حقوق و دستمزد

اولين گزارش از سامانه حقوق و دستمزد در برنامه ثريا، معاون سازمان امور استخدامي کشور از کمترين و بيشترين دريافتي پرسنل سه قوه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ميگويد

اولين گزارش از سامانه حقوق و دستمزد در برنامه ثريا، معاون سازمان امور استخدامي کشور از کمترين و بيشترين دريافتي پرسنل سه قوه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ميگويد

مقايسه حقوق و مزايا به تفکيک قانون سال ۱۴۰۰ و گزارش خالص پرداختي بالاتر از ۵۰۰ ميليون ريال به تفکيک قوا-سال۱۴۰۰

 

دانلود گزارش