كد: 4779
تاريخ: 16/9/1400بازديد: 2104

قسمت دوم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (سفر پر ماجرا)

"سفر پر ماجرا" قسمت دوم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي از سفر به جاده هاي مرزي استان سيونيک ارمنستان و ايست و بازرسي نظاميان آذربايجان در جاده ترانزيتي ايران است که به طراحي صهيونيست‌ها براي تغيير و حذف مرزهاي ايران و ارمنستان مي پردازد

"سفر پر ماجرا" قسمت دوم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي  از سفر به جاده هاي مرزي استان سيونيک ارمنستان و ايست و بازرسي نظاميان آذربايجان در جاده ترانزيتي ايران است که به طراحي صهيونيست‌ها براي تغيير و حذف مرزهاي ايران و ارمنستان مي پردازد 

 

دانلود