كد: 2739
تاريخ: 20/12/1398بازديد: 1015

مجموعه مستند آفريقا سرزمين فرصت ها؛ قسمت دهم "دنا در داکار"

"دنا در داکار" قسمت دهم از مجموعه ده قسمتي ثريا؛ روايتي از حضور پرابهام خودروسازي ايران در سنگال؛ از ورشکستگي يک پروژه پرهزينه تا حضور پر افتخار دنا و