كد: 2681
تاريخ: 21/2/1398بازديد: 1648

برنامه 299 (مستند بازار تزارها) 5 اسفند ماه 1397

بازار تزارها؛ قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2

مستند بازار تزارها؛ قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي  بازار روسيه  براي ايران مي پردازد

 

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب