آرشیو برنامه ها

اين برنامه با حضور دکتر محمد مهدي نژاد نوري، استاد دانشگاه و معاون پژوهشي اسبق وزارت علوم و دکتر رضا روستا آزاد، رئيس سابق دانشگاه صنعتي شريف ميزان تحقق نقشه جامع علمي کشور را مورد ارزيابي قرار داد.
ثريا راهکارهاي ميان مدت و بلند مدت برون رفت از وضعيت فعلي را در ابعاد داخلي و خارجي مطرح کرد و ناگفته هاي بسياري در خصوص ابعاد فاجعه زيست محيطي در خوزستان و راهکارهاي عملياتي حل اين بحران ارائه کرد که ميتواند راهگشا باشد.
ما بيستمين توليد کننده گل در دنيا هستيم اما از لحاظ صادرات رتبه 177 را داريم چراکه نمي توانيم گل را نگهداري کنيم اما با انرژي هسته اي مي‌توانيم اين شرايط را بسيار بهتر کنيم. اين شرايط را مي‌توانيم به بسياري از حوزه هاي ديگر تعميم بدهيم.