آرشیو برنامه ها

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "القاي بن بست توسط جريان استکبار" چهارشنبه شب 18 مهر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
برنامه ثريا اين هفته با موضوع" ظرفيت هاي فرهنگي ، اقتصادي عراق براي ايران" چهارشنبه شب 11 مهرماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "درس هاي دفاع مقدس براي جنگ اقتصادي" چهارشنبه شب 4 مهر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
مستند "انبوهاي تنها" آسيب شناسي ثريا از شهرسازي کلانشهرها
برنامه ثريا اين هفته با موضوع راهکارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مهار سوداگري در اقتصاد ، چهارشنبه شب 14شهريورماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت