پويانمايی

اين پويانمايي به بحث نياز کورمان به نفت و سوخت هاي فسيلي و نسبت آن با انرژي هسته اي پرداخته است.
تاريخ: 07/02/1393
پويانمايي زير در برنامه پتروشيمي ثريا در تشريح وضعيت صنايع بالادستي و پايين دستي پتروشيمي پخش شد.
تاريخ: 11/11/1392
در اين ويئو گرافي به بررسي چگونگي خلق پول و نقش بانک ها مي پردازيم
تاريخ: 05/10/1392
در اين پويانمايي به بحث پيري جمعيت و مشکلات عدم افزايش جمعيت پرداخته شده است.
تاريخ: 23/09/1392
در پويانمايي پيش رو به بحث مهارت و مشکلات کشور در صورت نبود نظام درجه بندي مهارتي پرداخته ايم.
تاريخ: 14/09/1392