كد: 227
تاريخ: 4/4/1391بازديد: 10345

انيميشن روزي روزگاري در غرب

اين انيميشن با زباني طنز به مسائل گذشته و پيشروي طرحي به نام خط اتيلن غرب و موج مطالبه پتروشيمي خواهي در استانهاي مختلف کشور مي پردازد. به نظر شما آيا براي شهر شما نيز يک واحد پتروشيمي احداث کنند؟؟ براي پاسخ بهتر اين انيميشن را ببينيد ...

در برنامه ثريا با موضوع پتروشيمي و بررسي خط اتيلن غرب پخش شد

انيميشن  روزي روزگاري در غرب

اين انيميشن با زباني طنز به مسائل گذشته و پيشروي طرحي به نام خط اتيلن غرب و موج مطالبه پتروشيمي خواهي در استانهاي مختلف کشور مي پردازد. به نظر شما آيا براي شهر شما نيز يک واحد پتروشيمي احداث کنند؟؟ براي پاسخ بهتر اين انيميشن را ببينيد

 براي دانلود اين انيميشن اينجا کليک کنيد ....