پويانمايی

در اين پويانمايي به تاريخچه شکل گيري معاهداتي چون ان پي تي و پروتکل الحاقي و ظالمانه بودن آنها پرداخته شده است که ظاهرا فقط راننده تاکسي ها و لبوفروش ها مي فهمند.
تاريخ: 27/03/1394
در اين پويانمايي به زيان طنز به سرگذشت يک بيمار در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي پرداخته مي شود.
تاريخ: 17/08/1393
در برنامه فناوري هاي فرهنگي بخش هايي از انيميشن آتو و راشل کوري به روي آنتن رفت.
تاريخ: 01/05/1393
پويا نمايي ديدني برنامه بحران آب که به چالش هاي کمبود آب در کشور مي پردازد.
تاريخ: 23/02/1393
پويانمايي «خانه بي چراغ» که در برنامه اول شفافيت به روي آنتن رفت، عدم شفافيت اطلاعات در کشور و در نتيجه مديريت کور در حوزه هاي مختلف کشور را در قالبي زيبا مطرح کرده است.
تاريخ: 15/02/1393