برنامه ثريا اين هفته با موضوع" ظرفيت هاي فرهنگي ، اقتصادي عراق براي ايران" چهارشنبه شب 11 مهرماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 21/07/1397
برنامه ثريا اين هفته با موضوع "درس هاي دفاع مقدس براي جنگ اقتصادي" چهارشنبه شب 4 مهر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 21/07/1397
مستند "انبوهاي تنها" آسيب شناسي ثريا از شهرسازي کلانشهرها
تاريخ: 21/07/1397
برنامه ثريا اين هفته با موضوع راهکارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مهار سوداگري در اقتصاد ، چهارشنبه شب 14شهريورماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 21/07/1397
مستند" سرزمين فرصت ها "؛ قسمت سوم از مجموعه مستند "همسايه غربي
تاريخ: 21/07/1397