برچسب ها

برنامه ثريا در روز ملي مبارزه با استکبار، به بازخواني علل استکبارستيزي مردم ايران مي‌پردازد. اين برنامه با حضور استاد شهريار زرشناس، منتقد و پژوهش‌گر حوزه غرب و مدرنيته و عضو هيئت علمي پژوهش‌گاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، امشب بعد از خبر ساعت 19 از شبکه يک پخش مي‌شود.
تاريخ: 13/08/1394
اولين قسمت مجموعه مستند ارباب رخنه ها روي آنتن رفت. اين مجموعه مستند با توجه به شرايط اين روزهاي حاکم بر کشور و غفلت برخي از نهادهاي کشور به موضوع تکنيک هاي نفوذ آمريکا به کشور مي پردازد.
تاريخ: 12/08/1394