برچسب ها

برنامه اين هفته ثريا به مناسبت روز دانشجو با حضور فعالان دانشجويي از تشکل‌هاي مختلف بر روي آنتن شبکه يک سيما خواهد رفت تا از نگاه جوانان دانشجو به الزامات حرکت جنبش دانشجويي در پيگيري مسايل و چالش¬هاي مسير پيشرفت کشورو آرمان¬هاي جنبش دانشجويي نظير استکبار ستيزي، عدالتخواهي و غيره بگويد.
تاريخ: 20/09/1395
ثريا در اين برنامه از ميان صدها فعاليت اثربخش و موفق جنبش دانشجويي در سال‌هاي اخير، براي نمونه هشت فعاليت موثر دانشجويي که به جريان سازي و اثرگذاري در پيگيري چالشهاي مسير پيشرفت کشور منجر شده است را به مردم معرفي کرد.
تاريخ: 19/09/1395
ثريا در اين برنامه از ميان صدها فعاليت اثربخش و موفق جنبش دانشجويي در سال‌هاي اخير، براي نمونه هشت فعاليت موثر دانشجويي که به جريان سازي و اثرگذاري در پيگيري چالشهاي مسير پيشرفت کشور منجر شده است را به مردم معرفي کرد.
تاريخ: 17/09/1395
ثريا امشب به مناسب ايام غدير با موضوع "سيره امام علي (ع)، الگوي عدالتخواهان و تراز حکومت اسلامي" بر روي آنتن شبکه يک سيما خواهد رفت.
تاريخ: 31/06/1395