برچسب ها

پنجمين قسمت مجموعه مستند «عبور از بن بست» واقعيات تأسف بار صنعت نفت و پتروشيمي کشور را بازگو مي کند. «گل به دروازه خودي» از نگاه هاي بدون راهبرد تکنوکرات هايي مي گويد که بر خروج کشور از شرايط شکننده اقتصادي اصراري ندارند.
تاريخ: 05/08/1394
اين گزيده برنامه، در برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي ثريا به روي آنتن رفت.
تاريخ: 20/09/1393