برچسب ها

برنامه اين هفته ثريا با موضوع ابعاد تحريم‌ها و عهدشکني‌هاي آمريکا در فضاي پسابرجام به روي آنتن شبکه يک سيما خواهد رفت.
تاريخ: 12/08/1395
برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي!
تاريخ: 04/06/1395
برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي!
تاريخ: 28/05/1395
برنامه اين هفته ثريا در بحبوحه رکود اقتصادي و در شرايطي که رکود دست توليد و صنعت کشور را بسته است با موضوع " رکود اقتصادي و راهکارهاي عبور از آن" بر روي آنتن شبکه اول سيما رفت.
تاريخ: 27/05/1395
برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي! ثريا با موضوع آسيب شناسي عملکرد بانک‌ها در حمايت از توليد و با حضور فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي و دکتر پرويز داوودي، اقتصاددان و معاون اول رئيس جمهور در دولت نهم بر روي آنتن شبکه اول سيما رفت.
تاريخ: 27/05/1395