برچسب ها

اولين قسمت مجموعه مستند ارباب رخنه ها روي آنتن رفت. اين مجموعه مستند با توجه به شرايط اين روزهاي حاکم بر کشور و غفلت برخي از نهادهاي کشور به موضوع تکنيک هاي نفوذ آمريکا به کشور مي پردازد.
تاريخ: 12/08/1394
برنامه اين هفته ثريا با حضور حجت الاسلام قاسميان، مدير حوزه علميه مشکات و دانش آموخته مهندسي دانشگاه صنعتي شريف با مرور تجربيات تاريخي به بررسي سهم دنياطلبي و اشرافيت خواص در انحراف جوامع از مسير حق اختصاص يافت.
تاريخ: 06/08/1394
برنامه ثريا چهارشنبه اين هفته با توجه به مسائل روز کشور و تقارن با ايام عزاي حسيني، به بازخواني ضرورت‌هاي مبارزه با استکبار پرداخته و از نقش اشرافيت و دنياطلبي حکومت‌داران و خواص جامعه در انحراف مردم از مسير حق و سست شدن در مبارزه با کفر و استکبار مي‌گويد.
تاريخ: 06/08/1394
قسمت اول «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.
تاريخ: 17/07/1393