ثريا امشب با موضوع کشاورزي و امنيت غدايي خصوصا در حوزه برنج و گندم به روي آنتن مي رود.

برنامه ثريا با مناظره بر سر موضوع اينترنت پر سرعت در کشور و موارد مربوط به فضاي مجازي روي آنتن رفت.

در اين برنامه 3 پلي بک زير به روي آنتن رفت.

در اين شماره نيمه شبنامه با زبان طنز به اخباري همچون تحريم هاي جديد آمريکا بر خلاف توافقنامه ژنو، و استراتژي لبخند، درياخواري در شمال، واردات ماشين هاي لوکس، گران شدن لبنيات و روي زمين ماندن مسکن مهر پرداخته شده است.

اين مستند چهارشنبه 12 شهريور همزمان با روز ملي مبارزه با استعمار انگليس ساعت 20 از شبکه يک پخش شد.

... ويترين ...
اين مستند چهارشنبه 12 شهريور همزمان با روز ملي مبارزه با استعمار انگليس ساعت 20 از شبکه يک پخش شد.
در اين شماره نيمه شبنامه با زبان طنز به اخباري همچون طرح وزير مسکن براي خانه دار شدن جوانان، اظهار نظرات مسئولين در رابطه با پرايد و جولان بندها و اقتصاد واردات محور در کشور پرداخته شده است.
در برنامه جنبش دانشجويي ثريا بخش هايي از مستند اينجا هر شب عده اي مي ميرند و اقدامات دانشجويان براي حل معضل کارتن خوابي به روي آنتن رفت.
... تازه هاي سايت ...