امشب رونمايي مي شود

شبکه اجتماعي برنامه ثريا

از امشب شبکه اجتماعي برنامه ثريا راه اندازي مي گردد

در ادامه برنامه هفته قبل اين هفته :

ثريا دوباره شفافيت اطلاعاتي را پيگيري مي کند

​سومين قسمت از برنامه ي ثريا در سال جديد باري ديگر به سراغ موضوع مهم نقش شفافيت اطلاعات در مديريت کارآمد کشور مي رود

دکتر صالحي در پاسخ به مجري که گفت آيا فکر نمي‌کنيد اگر قبل از توافق ژنو در آن بازه ي چند ماهه‌اي که حداقل مي‌دانستيم داريم وارد يک توافق جدي مي‌شويم اين نه هزارتاي نسل جديدمان را تزريق گاز مي‌کرديم الآن حداقل جلوتر بوديم و نوزده هزارتايمان داشت کار ميکرد گفت: بله خوب اين يک سناريوي قابل طرح است ولي وقتي ما آمديم ديديم که اين تصميمات از دولت سابق گرفته شده بود. وي در پاسخ به مجري که تاکيد کرد منظورم بازه 3 ماهه دولت جديد است که قبل از شروع شدن مذاکرات ژنو که مي دانستيم مي خواهيم وارد يک مذاکرات جدي براي فريز کردن تاسيسات بشويم چرا بصورت داوطلبانه گازدهي نکرديم گفت: بله نکته قابل تاملي است خوب مي‌توانست اين باشد ولي نشد.

در سالروز انرژي هسته اي

ثريا با موضوع هسته اي روي آنتن مي رود

برنامه ثريا در اين قسمت به شبهاتي که درباره عدم نياز ايران به انرژي هسته اي مطرح مي شود خواهد پرداخت. شبهاتي از جمله به صرفه نبودن اين فناوري، لزوم جايگزيني انرژي هسته اي با انرژي هاي نو، مساله داشتن اين انرژي با توجه به وجود منابع فسيلي فراوان

در برنامه ثريا به روي آنتن رفت

مستند ماهي ها در سکوت مي ميرند

شرح درد تکان دهنده مردم سيستان و بلوچستان که چهارشنبه ساعت 20 به همت برنامه ثريا به روي آنتن رفت.

... ويترين ...
از امشب شبکه اجتماعي برنامه ثريا راه اندازي مي گردد
​سومين قسمت از برنامه ي ثريا در سال جديد باري ديگر به سراغ موضوع مهم نقش شفافيت اطلاعات در مديريت کارآمد کشور مي رود
کاربردهاي صلح آميز انرژي هسته اي و بررسي مباني فقهي داشتن بمب اتم از موضعات اين برنامه خواهد بود
... تازه هاي سايت ...